Lid wurde

Lidmaatskip Folk & Tsjerke is 12,50 euro yn it jier.

 

Kontaktgegevens:

T. T. Osinga
Tillefoan: 0517-853000
Email: t.t.osinga@ziggo.nl