FOLK EN TSJERKE - NIJS / NIEUWS

NIJS

Op tongersdei 20 april hat Folk en Tsjerke mei de bus in reis nei Munster makke. Under begelieding fan Nederlânsk sprekkende gidsen is in kuier troch de stęd makke en binne ű.o. de dom en de Lambertikirche besjoen en is in besite brocht oan de seal dęr’t yn 1648 de frede fan Munster sletten is.

Trije dagen letter stoar űnferwachts dr. O.D.J. Roemeling, foarsitter fan 2004 oant 2015. Op 11 july ferstoar earefoarsitter dr. H. Oldenhof yn ’e âldens fan 94 jier Hy wie foarsitter fan 1969 oant 2001 en waarnimmend foarsitter fan 2002 oant 2004.

Hjerstgearkomste

Op ’e gearkomste yn Feanwâlden op 14 oktober hat de hear K. Zondag de oanwęzigen yn ’e kunde brocht mei de doopsgesinde gemeente en in rűnlieding troch de tsjerke fersoarge, wylst dęrnei dr. Cor Trompetter sprutsen hat oer de skiednis fan de Fryske menisten.

De jiergearkomste sil op woansdei 7 maart 2018 om 14.00 oere hâlden wurde yn it sealesintrum by de Kuriostsjerke yn Ljouwert, dęr’t dr. J.D.Th. Wassenaar út Hellendoorn sprekke sil oer de frijsinnichheid yn Ljouwert en Huzum.
 

NIEUWS

Op donderdag 20 april heeft Folk en Tsjerke met de bus een reis naar Munster gemaakt. Onder begeleiding van Nederlands sprekende gidsen is een wandeling door de stad gemaakt en zijn o.a. de dom en de Lambertikirche bekeken en is een bezoek gebracht aan de zaal waar in 1648 de vrede van Munster is gesloten.

Drie dagen later overleed onverwacht dr. O.D.J. Roemeling, voorzitter van 2004 tot 2015. Op 11 july overleed erevoorzitter dr. H. Oldenhof op de leeftijd van 94 jaar Hij was voorzitter van 1969 tot 2001 en waarnemend voorzitter van 2002 tot 2004.

Herfstbijeenkomst

Op de herfstbijeenkomst op 14 oktober in Veenwouden heeft de heer K. Zondag de aanwezigen iets verteld over de doopsgezinde gemeente en een rondleiding door het kerkgebouw gegeven, waarna dr. C. Trompetter heeft gesproken over de geschiedenis van de Menisten in Friesland.

De jaarvergadering zal op woensdag 7 maart 2018 om 14.00 uur worden gehouden in het zalencentrum bij de Kurioskerk in Leeywarden, waar dr. J.D.Th. Wassenaar uit Hellendoorn zal spreken over de vrijzinnigheid in Leeuwarden en Huizum.

F&T-home