MAAITIIDSEKSKURZJE/VOORJAARSEXCURSIE  FOLK EN TSJERKE  2018

Fotograaf: F. Kunst


       

Haven                                                                                                          Net bombardeard / Niet gebombardeerd

 

                                  

 Alde Tsjerke / Oude Kerk                                                                   Tagong / Toegang

 

        

   Ynterieur / Interieur                                                                           Ynterieur / Interieur

 

        

   Urnenmonumint / Urnenmonument                                                                   Kampmaquette

 

          

   GrÍfmonumint Kampbewenners / Grafmonument Kampbewoners                Omkommen Dķtsers / Omgekomen Duitsers

 

   

  Eardere Pastory / Vroegere Pastorie                                                 Johannes de Doper Tsjerke / Johannes de Doper Kerk

 

      

  Lossteande Toer / Losstaande Toren                                                GrÍven Kampbewenners / GravenKampbewoners

 

F&T-home