FOLK EN TSJERKE - BIBLIOGRAFY


De Friese Kerkhistorische Vereniging hat in rige fan fjouwer bibliografyen op harren webside stean. Die kinne jo ynsjen troch ien fan ūndersteande nūmers oan te slaan.

 

De Friese Kerkhistorische Vereniging heeft een serie van vier bibliografieėn op de website staan. Die zijn in te zien door op een van de onderstaande nummers te klikken.

 

BIBLIOGRAFY 1     BIBLIOGRAFY 2    BIBLIOGRAFY 3    BIBLIOGRAFY 4                        

Hawwe jo ynteresse yn mear historyske tsjerke ynformaasje?

Klik dan op www.vnkonline.nl fan de Vereniging Nederlandse Kerkgeschiedenis

 

Hebt u interesse in meer historische kerkelijke informatie?

Klik dan op www.vnkonline.nl van de Vereniging Nederlandse Kerkgeschiedenis

 

F&T-home