Bibliografy

FOLK EN TSJERKE – BIBLIOGRAFY

De Friese Kerkhistorische Vereniging hat in rige fan fjouwer bibliografyen op har webside stean. Dy kinne jo ynsjen troch ien fan ûndersteande nûmers oan te slaan.

Hawwe jo ynteresse yn mear belangstelling foar de Nederlânske tsjerkeskiednis yn it algemien?

Klik dan op www.vnkonline.nl fan de Vereniging Nederlandse Kerkgeschiedenis