Aktiviteiten

Wurklist oan aktiviteiten:

  • begjin september 2024: útjefte fan de publikaasjes 2024;
  • sneon 28 septimber 2024: neijiersgearkomst yn Harns mei as sprekker ds. Teunard van der Linden oer syn lêste boek ‘De dom van Almenum’.
  • foarjier 2025: ledegearkomst mei as sprekker dr. J.D.Th. Wassenaar oer de Wettersneedramp fan 1825. Fierdere ynformaasje komt letter.